1. สินค้าทุกชนิดที่ซื้อกับทางบริษัท พกพาเพลิน จำกัด (caseduck) จะรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบบจำกัดเวลาตามเงื่อนไขบนกล่องผลิตภัณฑ์ นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากทางร้าน โดยจะนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
 • ในกรณีที่สินค้าใดมีการระบุระยะเวลารับประกันแบบ Lifetime Warranty สามารถส่งเคลมสินค้าได้หนึ่งครั้งเท่านั้น โดยอ้างอิงถึงสินค้าที่มีพร้อมจำหน่ายในปัจจุบัน ในกรณีที่สินค้าถูกยกเลิกการผลิตฯ ไม่มีการนำเข้าเพิ่มเติม และมีอายุการใช้งานนานเกิน 1 ปี นับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกัน
 • ในกรณีที่ซื้อสินค้าลดราคามากกว่า 50% บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันทุกกรณีแม้จะมีระบุไว้บนกล่องผลิตภัณฑ์ก็ตาม
 1. กรณีสินค้าซึ่งมีสภาพชำรุดบกพร่องจากทางผู้ผลิตภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้านั้น สินค้าดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ รุ่นและสีเดิมได้ โดยลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าและแจ้งบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากรับมอบสินค้า และส่งกลับ เพื่อดำเนินการเปลี่ยน
  กรณีสินค้าชำรุดหลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าและสินค้ายังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการหาสินค้าทดแทนอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่ต่ำกว่าทดแทนให้กับลูกค้า
 2. สินค้าจะอยู่ในประกันของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากทางร้านของ Caseduck, เว็บไซต์ caseduck.com หรือหน่วยจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของ Caseduck เท่านั้น โดยจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนใบรับประกัน
  กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้เอกสารอื่นที่สามารถยืนยันการซื้อได้ โดยต้องส่งให้ทางบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าสามารถใช้เอกสารนั้นแทนใบรับประกันได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกัน
 3. กรณีส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้ากับทางบริษัทฯ ตัวสินค้า, คู่มือ, อุปกรณ์ต่างๆ รวมตลอดถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 4. การรับประกันไม่คุ้มครองถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้า เช่น อุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกับสินค้าดังกล่าว หรือ บุคคลที่สาม
 5. การรับประกันไม่คุ้มครองถึงความเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, การโจรกรรม, ไฟ้ฟ้าลัดวงจร เป็นต้น
 6. การรับประกันไม่คุ้มครองถึงความเสียหายของสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตามคู่มือของสินค้า หรือ การใช้งานที่ผิดไปจากการใช้งานตามปรกติ
 7. การรับประกันไม่คุ้มครองถึงสภาพของสินค้าอันเนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น รอยถลอก, หลุด, ลอก, รอยเปิด, บิ่น, หัก, งอ, แตก, คราบ หรือสีที่เปลี่ยนไป เป็นต้น
 8. การรับประกันไม่คุ้มครองถึงความจงใจของผู้ใช้ ที่ทำให้สินค้าเกิดความชำรุดเสียหาย
 9. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันโดยสิทธิ์ที่ได้รับจากบริษัทคู่ค้า ( ผู้นำเข้าและผู้ผลิตสินค้า ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า